Позакореневе живлення — ефективно та безпечно

Новини компанії
Брексіл

Позакореневе підживлення рослин набуває дедалі більшого значення в усьому світі. При обґрунтованому застосуванні воно може бути більш екологічним і цільовим, ніж внесення добрив у ґрунт, хоча реакція та відгук культур на позакореневе підживлення можуть бути різними, а багато його принципів й досі залишаються недостатньо вивченими.

Так, роль продихів у процесі поглинання елементів живлення почала викликати інтерес ще з початку ХХ століття. Проте лише у 1972 році було висунуто припущення, що чиста вода не може самовільно проникнути в продихи, якщо поверхнево-активний агент для зниження поверхневого натягу не буде застосовано разом із розчином. З часу свого першого зареєстрованого використання, на початку ХІХ століття, позакореневе підживлення було предметом значної кількості лабораторних і польових досліджень й, зрештою, набуло широкого застосування на багатьох культурах.

Ринок добрив для позакореневого підживлення в Україні вражає різноманіттям та пропозицією. Проте є кілька факторів, що стримують подальший розвиток цього методу живлення сільськогосподарських культур, а саме:

  1. Недовіра або розчарування у багатьох аграріїв через низьку ефективність або її відсутність. Цьому, своєю чергою, може слугувати кілька причин, зокрема, присутність на нашому ринку великої кількості низькоякісних продуктів з низькою ефективністю та неправильне або невчасне застосування.

  2. Недостатнє знання чинників, що можуть обмежувати доступність основних елементів живлення з ґрунту. Адже навіть за умови внесення певного елемента живлення в ґрунт його засвоєння може бути обмеженим через деякі фактори, наприклад, неоптимальний для його доступності рівень рН, дефіцит вологи чи несприятливий температурний режим.

  3. Наразі фінансова складова має визначальну роль, й до позакореневого підживлення часто відносяться як до другорядного елемента технології вирощування. Що казати про мікродобрива, коли ми змушені зменшувати норми застосування основного удобрення, а подекуди й зовсім від нього відмовлятися. Та в цьому випадку не слід забувати, що фактор, який лімітує врожайність, може знаходитись як у мінімумі, так і в максимумі, обмежуючи використання інших чинників. Тому підхід до системи живлення має бути збалансованим і враховувати потребу культур на формування планового врожаю на різних стадіях розвитку.

Переконавшись у важливості збалансованої системи живлення загалом та ролі позакореневого підживлення в ній, пропонуємо розглянути основні види мікродобрив для внесення під час вегетації та їх особливості.

Солі (ZnSO4, CaCl2 тощо). 

Перевагою цього типу добрив є низька вартість застосування й у деяких випадках висока концентрація необхідного елемента живлення. Та на цьому переваги закінчуються, оскільки вказаний вид добрив має і низку суттєвих недоліків, а саме ризик фітотоксичності, низьку стабільність у бакових сумішах з іншими ЗЗР та, що найголовніше, низький ступінь проникнення і засвоєння рослинами при використанні по листу.

Сіль плюс EDTA (хелатуючий агент, або комплексонат). 

У такому разі є два підтипи добрив. Перший — це фізична суміш солей з EDTA, що не є справжніми хелатами. Відповідно, в нас виникають такі самі питання стосовно безпеки для культури, технологічності використання в бакових сумішах та ефективності. Другим підтипом є справжні хелати, які отримують внаслідок хімічних реакцій солей та EDTA. В цьому випадку ми маємо кращу ефективність поглинання елемента живлення в порівнянні з попередніми типами добрив, однак ризик фітотоксичності за певних умов і відкрите питання сумісності з іншими ЗЗР у бакових сумішах залишаються. Крім того, на сьогодні точаться дискусії стосовно екологічної безпеки EDTA, а також є думки щодо ефективності використання елементів живлення, які були хелатовані за її допомогою, оскільки елемент живлення, «охоплений» EDTA, — це досить стійка сполука, а для поглинання рослиною необхідно, щоб іон металу після проникнення в тканини рослини був доступним для засвоєння.

Суміш амінокислот та солей. 

Цей тип добрив також досить часто використовується, коли потрібно справити антистресову чи стимулюючу дію на культуру й додатково забезпечити тим чи іншим елементом живлення. Проте, як і у випадку з фізичною сумішшю солей з EDTA, солі з амінокислотами не є справжніми хелатами. Однак варто зазначити, що дійсно деякі з амінокислот (гліцин та глутамінова амінокислота) мають хелатуючі властивості, й за умови їх внесення з певними елементами живлення можуть підвищувати ефективність їх використання рослиною.

Отже, як бачимо, кожен із типів добрив має як певні переваги, так і недоліки. Та чи є альтернатива вказаним типам добрив, адже в сучасних технологіях вирощування ми потребуємо ефективних, з точки зору засвоєння, добрив для позакореневого живлення, які, крім цього, матимуть високу сумісність з іншими засобами захисту рослин, а також високу безпечність і для рослин, і для навколишнього середовища. Така альтернатива дійсно є, і це добрива, що поєднали в собі низку важливих для нас переваг і не мають недоліків, які є у тих, що ми вже розглянули.

Як і в багатьох випадках, відповідь, що допоможе вирішити наші потреби, була підглянута в самої природи. Йдеться про хелатуючий агент (комплексонат) — лігносульфонат амонію (LSA), що був використаний при створенні лінійки добрив Брексіл®

Чим же відрізняються мікродобрива Брексіл®, в основі яких лежить LSA, від решти продуктів на ринку? Ключова різниця полягає в тому, що LSA є речовиною природного походження (отримують з лігніну), яка має високу спорідненість з тканинами рослини. Лігнін (від лат. lignum — деревина, дерево) — органічна речовина, нерегулярний полімер з розгалуженими макромолекулами, побудованими головним чином із залишків заміщених фенолоспиртів. Разом із целюлозою є складовою частиною здерев'янілих тканин судинних рослин. Для виробництва Брексіл® використовується деревина особливих порід, отримана з одного джерела, завдяки чому ми одержуємо стабільну й високу якість і, головне, — специфічне співвідношення мономерів з високими зв'язуючими властивостями. Чому це важливо? Тому що для ефективного хелатування металів потрібне саме правильне співвідношення мономерів, чого досягти не так легко, зважаючи на те, що ми маємо справу з речовиною природного походження. 

LSА (лігносульфонат амонію) приєднується до мікроелемента, створюючи стабільний комплекс за допомогою іонної взаємодії. Реакція контролюється завдяки особливій технології комплексоутворення (рис. 1).

Брексіл - стабільний комплекс

Рис. 1. Хелатування (комплексоутворення) за допомогою LSA.

В підсумку, використання іншого типу хелатуючого агента (природного походження), а саме LSA, дозволяє швидко адсорбуватися елементам живлення через кутикулу без залишків на поверхні, що значно підвищує ефективність засвоєння елементів живлення порівняно з іншими типами добрив. Крім того, на відміну від EDTA, після вивільнення елемента живлення в тканинах рослин лігносульфонат амонію використовується рослиною як джерело живлення та додатково справляє стимулюючу дію. Схематично це виглядає так, як показано на рис. 2.

LSA Комплексонат

Рис. 2. Брексіл®: поглинання та засвоєння.

Окрім вищеперелічених переваг, формуляція мікродобрив Брескіл® являє собою водорозчинні гранули, що повністю розчиняються у воді, додатково володіє підкислювальними властивостями і зменшує поверхневий натяг робочого розчину, що робить цю лінійку добрив досить технологічною та безпечною при використанні в бакових сумішах.

Підсумовуючи, слід зауважити, що лінійка мікродобрив Брескіл® з-поміж інших видів мікродобрив вирізняється низкою беззаперечних переваг, серед яких:

  • Високий ступінь та швидкість засвоєння при листових підживленнях, що дає змогу оперативно запобігти дефіциту елементів живлення або швидко його подолати.

  • Підвищення ефективності використання інших елементів живлення, що дуже важливо в сучасних реаліях зменшення використання норм добрив або, наприклад, однобічного внесення лише одного елемента живлення (азоту).

  • Формуляція, що є повністю водорозчинною та має високу сумісність з іншими ЗЗР і зменшує поверхневий натяг робочого розчину (ефект ПАР).

  • Безпечність для культури та навколишнього середовища.

Поява такого інструменту в сучасному сільському господарстві, що поступово переходить на підвищення ефективності використання наявних ресурсів та екологізацію, — це важливий елемент для отримання гарних і сталих урожаїв, чого ми вам і бажаємо!