Здоровий ґрунт — запорука гарних урожаїв!

«Майстерня аграрія»

Автори:

Володимир Борисенко, менеджер з технічної підтримки,

напрям «ЗЗР для овочевих культур та картоплі, компанія «Сингента»

Ольга Жужуян, менеджерка Одеського діагностичного центру

Марина Мироненко, фахівчиня Одеського діагностичного центру

Ґрунти передусім. Це першооснова землеробства. Без цього немає нічого; сухі скудні ґрунти —  це бідне землеробство, погані умови життя; якщо ж ґрунти хороші, то хороші й землеробство, й умови життя. Розуміння секретів зразкового землеробства починається з розуміння ґрунтів.

Генрі Л. Альгрен 

Ґрунт, як складова біогеоценозу, знаходиться під різним за часом, інтенсивністю та масштабом антропогенним впливом, який, своєю чергою, порушує нормальний перебіг біохімічних процесів у ґрунті, що призводить до значних змін у функціонуванні мікробного угруповання. Відомо, що кількісний та якісний склади ґрунтової мікробіоти адекватно відображає ступінь антропогенного навантаження і здоров'я самих ґрунтів, тому використовується як діагностичний показник.

У ґрунті зустрічаються всі форми мікроорганізмів, які є на Землі: бактерії, віруси, актиноміцети, дріжджі, гриби, найпростіші, рослини. Загальне мікробне число в 1 г ґрунту може досягати 1–5 млрд. На площі 1 га в ґрунті міститься 1 т живої ваги бактерій, проте в різних шарах кількість мікроорганізмів є неоднаковою. У самому верхньому шарі ґрунту їх дуже мало (шар 0,5 см). На глибині від 1–2–5 до 30–40 см кількість мікроорганізмів більша, а в шарах 30–40 см і нижче вона знову зменшується.

Ґрунтові гриби представлені різними систематичними одиницями, які належать до певних екологічних груп, що відрізняються за типом живлення і взаємодією з іншими організмами. Серед ґрунтових грибів є сапрофіти, що руйнують рослинні й тваринні рештки, паразити рослин (факультативні чи облігатні), мікоризоутворювачі, трапляються гриби-хижаки. Мікофлора ґрунту представлена всіма класами грибів: фікоміцетами, аскоміцетами, базидіоміцетами, дейтероміцетами. Факультативні паразити, що проникли у корені рослин, продовжують існувати і певний час після відмирання коріння. Паразитизм у них знаходиться на межі сапрофітного існування, вони переважно представлені грибами родів Fusarium (збудник фузаріозної кореневої гнилі рослин), Pythium (збудник кореневої гнилі), Rhizoctonia (збудник прикореневої гнилі), деякими видами Cladosporium та ін. До сапрофітних грибів передусім відносять гриби класу Zygomycetes, мукорові гриби, а також деякі види незавершених грибів, зокрема родів Penicillium, Aspergillus, які викликають пліснявіння насіння, стрес у рослин, та Alternaria, Rhizopus, що спричинюють чорну гниль, й ін.

Penicillium spp.

Відповідно, наявність та кількість того чи іншого збудника в ґрунті може призвести до ураження рослин. Особливо це відмічається при вирощуванні монокультури в тепличних умовах. Зимуюча шкідлива мікрофлора на поверхні та всередині ґрунту зазвичай досить різноманітна і накопичується там із року в рік, що представляє неабияку проблему для тепличників.

Патогенні гриби, які розвиваються на коренях (Verticilium, Fusarium, Pythinum і Rhizoctonia), щороку стають головною проблемою в сільському господарстві. Саме тому в рамках пілотного проєкту «Фітопатогенне навантаження ґрунту» спеціалістами лабораторії компанії «Сингента» були проаналізовані зразки ґрунту з різних областей України та досліджено видовий склад його мікофлори. Аналіз зразків проводився за методикою ґрунтових розведень Ваксмана, яка базується на попередній обробці ґрунту, що дає можливість отримати грибні частини (КУО) приблизно однакового розміру, десорбувати їх від ґрунтових часток та приготувати серії розведень певної наважки ґрунту (10 г), що дозволяє підрахувати їх кількість в 1 г ґрунту в перерахунку на його абсолютно суху вагу, а також визначити родовий і видовий склади грибів.

Rhizoctonia spp.

Для отримання результатів проводиться облік з дальшим мікроскопіюванням колоній грибів для їх ідентифікації. 

Для виявлення наявності високопатогенних видів мікроміцетів ґрунту, таких як  Fusarium spp. та Pythium spp., додатково використовується метод приманок. Суть методу полягає у тому, що до підготовленого, зволоженого зразка ґрунту у стерильних чашках Петрі поміщаються стерильні скибочки картоплі (для виявлення грибів роду Fusarium spp.) та огірка (для виявлення грибів роду Pythium spp.). Зразки з ґрунтом витримуються при температурі 23–25 °C. Після появи міцелію на поверхні приманки проводять мікроскопіювання для ідентифікації збудників хвороб.

Згідно з результатами аналізів було визначено найбільш розповсюджені види мікроміцетів ґрунту (рис. 2). До патогенної мікрофлори ґрунту проаналізованих зразків відносяться види  Rhizoctonia solani (5,0 %),  Pythium spp. (4,0 %) та Fusarium culmorum (16,0 %), гриби роду Cladosporium spp. (6,0 %) відносяться до умовно-патогенної мікрофлори.

Інші види мікроміцетів проаналізованих зразків ґрунту, такі як Trichoderma spp. (14,0 %), Aspergillus spp. (15,0 %), Penicillium spp. (20,0 %), Mucor spp. (8,0 %) та Rhizopus spp. (5,0 %), відносяться до супресивної мікрофлори. Однак слід зазначити, що гриби роду Penicillium spp. без наявності у ґрунті грибів роду Trichoderma spp. можуть становити загрозу для росту й розвитку рослин, оскільки при виділенні токсинів викликають стрес у рослин, що призводить до пригнічення їх розвитку. 

Конідії Fusarium spp.

Минулого року у переліку сервісів технічної підтримки «АгроГід» з’явився новий сервіс — «Фітопатогенне навантаження ґрунту», яким можуть скористатися клієнти компанії «Сингента» для визначення родового складу мікроміцетів ґрунту. Вже через 7–14 днів клієнти отримують результати із визначеними домінантними видами збудників хвороб, наявних у ґрунті. Відповідно до результатів надаються рекомендації щодо норми внесення препарату. Розроблений сервіс допомагає клієнтам компанії побудувати коректну систему захисту рослин та у разі потреби підібрати відповідні ЗЗР.  

Середні дані виявлення мікроміцетів у ґрунті, %.

Дедалі більше овочівників по всьому світу обирають систему крапельного поливу для внесення засобів захисту рослин. «Сингента» для своїх клієнтів розробила продукт Юніформ з унікальним спектром дії, який надійно захищає рослини від збудників кореневої та прикореневої гнилі.

Юніформ® блокує можливість розвитку таких фітопатогенів, як пітіум, ризоктонія, антракноз, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, фітофтороз та склеротинія. Вже напрацьовано величезний досвід застосування даного препарату для захисту овочів через систему крапельного поливу, відзначена висока його ефективність проти гнилей кореневої системи. Вигоди за такого використання Юніформ® виправдовують інвестиції.

Список переваг насправді вагомий:

  • Рівномірність розподілу діючих речовин у кореневій зоні.
  • Подача діючої речовини в ґрунт безпосередньо до кореневої системи рослини.
  • Створення абсолютно нового, сприятливого для рослини середовища навколо кореневої зони.
  • Зменшення концентрації патогенів і, як наслідок, зниження захворюваності рослин.

 Як свідчать результати низки проведених наукових досліджень, при застосуванні технологій внесення ЗЗР через крапельний полив кількість захворювань рослин знижується.

  • Економія коштів на оплату праці й техніку.
  • Підвищення якісних і кількісних показників урожаю.
  • Можливість оперативного застосування ЗЗР.