Україна

You are here

Share page with AddThis

Амістар-технологія: вклад у розвиток рослинництва, історія і сучасність

Новини компанії
04.02.2019

Олександр Зозуля, к. б. н., керівник регіональної технічної підтримки ТОВ «Сингента»
Валерій Дубровін, к. с.-г. н., менеджер з технічної підтримки фунгіцидів ТОВ «Сингента»
Віктор Швартау, д. б. н, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Як гриби допомагають рослинам

Знайомтеся, це їстівний гриб стробілюрус черешковий, або шишколюб чіпкий (Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer), який досить часто трапляється у хвойних лісах Європи, зокрема і в Україні. До речі, його назва походить від його особливостей: шишколюб росте саме на опалих шишках. Цей гриб, розміром не більше за кілька сантиметрів, привернув увагу науковців завдяки своїй унікальній здатності до самозахисту від грибів-конкурентів. У 1977 році було встановлено, що гриб синтезує речовини з фунгіцидною активністю — стробілурин A й удемансін А, які дозволяють йому пригнічувати грибів-конкурентів на чималих відстанях від місця, де росте він сам. Дослідження цього механізму захисту привели до створення речовини азоксистробін, що його синтезував доктор Крістофер Годфрі з Міжнародного дослідницького центру Джеллотс Хілл у Брекнеллі (Великобританія).

Після того як було синтезовано експериментальні аналоги цих речовин (а всього їх вивчили 1400), з’ясувалося, що азоксистробін — це найстабільніша і найактивніша речовина в класі. І з 1992 року компанія «Ай Сі Ай», яка входить до «Сингента», розвиває Амістар-технологію, засновану на першому і найвдалішому фунгіциді з класу стробілуринів — азоксистробіні.

7 цікавих фактів про глобальний вклад Амістар-технології в рослинництво світу й України

 • 1996 рік — уперше в світі Амістар-технологія з’явилася на полях, за перший рік було використано 76 тонн.
 • Більше як 20 років довіри аграріїв усього світу до Амістар-технології.
 • 250 млн тонн додаткового урожаю в усьому світі збережено за останні 20 років, протягом яких Амістар-технологія допомагає аграріям захищати посіви.
 • 500 млн гектарів у світі щороку захищено завдяки Амістар-технології.
 • Понад 1 млн гектарів польових культур в Україні надійно захищено завдяки Амістар-технології.
 • Понад 500 тис. тонн урожаю щороку збережено в Україні завдяки Амістар-технології.
 • Понад $100 млн щороку — вартість урожаю, збереженого завдяки Амістар-технології, в Україні. Це додаткові робочі місця, податки і потужна інвестиція у розвиток країни.

Амістар-технологія — як це працює

За механізмом дії азоксистробін належить до Qol-фунгіцидів. Він інгібує мітохондріальне дихання грибів шляхом блокування переносу електронів між цитохромами b і c1 у комплексі ІІІ. Азоксистробін контролює патогенні штами, резистентні до інгібіторів 14-деметилази, феніламідів, дикарбоксамідів, бензимідазолів.

Чому азоксистробін високоефективний стробілурин

У дозах від 100 до 375 г/га азоксистробін добре контролює гриби з чотирьох відділів.

 • Аскомікотові (Ascomycota): збудники септоріозу (Zymoseptoria tritici), піренофорозу пшениці (Pyrenophora tritici-repentis), сітчастої плямистості ячменю (Pyrenophora teres), борошнистої роси на різних культурах (Blumeria spp., анаморф Erysiphe spp.), церкоспорозів різних культур (Cercospora spp.), гельмінтоспоріозів (Bipolaris spp.), фомозів (Leptosphaeria spp.), фузаріозів (Fusarium spp.), пірикуляріозу рису (Pyricularia oryza), сірої гнилі (Botrytis cinerea), білої гнилі (Sclerotinia sclerotiorum), збудників плісняви (Alternaria spp., Penicillium spp., Cladosporum spp.), аскохітозів (Ascochyta spp.) та багато інших.
 • Зигомікотові (Zygomycota) — збудник сухої гнилі Rhizopus spp.
 • Базидіомікотові (Basidiomycota): види іржі різних культур (Puccinia spp.), ризоктоніозів (Rhizoctonia solani).
 • Оомікотові (Oomycota): збудники пероноспорозу різних культур (Perenospora spp., Plasmopara spp.), фітофторозу (Phytophthora spp.).

Структурна молекула азоксистробіну

Азоксистробін має найвищий рівень розчинності у воді — 6,7 мг/л — порівняно з іншими стробілуринами (1,3–2,6 мг/га). Серед інших похідних стробілуринів в азоксистробіну найменший коефіцієнт розподілу октанол–вода Kow logP = 2,5, що характеризує його як гідрофільну речовину, тобто у нього вища відносна системність порівняно з іншими стробілуринами. Усе це обумовлює високий рівень рухомості в міжклітинному водному середовищі рослини, отже, кращі локально системні й трансламінарні властивості.

В азоксистробіну найдовший період напіврозпаду в рослині (тобто подовжений термін зниження концентрації на 50 %), що забезпечує йому найтривалішу залишкову дію порівняно з іншими стробілуринами. Максимальне значення напіврозпаду всередині рослини, за даними багатьох досліджень, становить 16 діб, середнє значення (з 22 досліджень) — 202 години.

В азоксистробіну також досить високу фотостабільність: період напіврозпаду при дії світла у водному розчині становить 209 годин.

Азоксистробін у розчинах малочутливий до рівня коливання рН у межах 3...10.

Азоксистробін залишається найбезпечнішим серед похідних стробілуринів для довкілля, він зареєстрований і використовується в усіх країнах Європи і світу.

Амістар і фізіологічні складники формування врожаю

Як і ліки для людей, пестициди мають супутні фізіологічні ефекти на живі організми, що пов’язано з проявом їхньої активності. Увагу науковців при використанні азоксистробіну на культурних рослинах привернули кілька фізіологічних ефектів. Крім ефективного контролю хвороб, виявлено потужний «грін-ефект», подовження вегетації та збільшення врожайності — це порівняно з іншими класами фунгіцидів. Дальші багаторічні дослідження виявили низку важливих фізіологічних ефектів, які супроводжують механізм дії азоксистробіну.

 • Обробка паростків рослин азоксистробіном викликає зростання кількості клітин. Транскриптомний аналіз свідчить про зростання експресії генів редокс-гомеостазу і транспорту цукрів. Хоча вміст заліза й цукрів не змінювався, рівні NO і нітратредуктази суттєво зростали при дії фунгіциду. Передбачається, що азоксистробін-опосередковані ефекти ініціюються експресією підгрупи транскрипційних факторів Ib bHLHs та вищими рівнями NO (Van Dingenen та співавт., 2017).
 • Виражений ефект подовження періоду фотосинтетичної активності пов’язано зі зростанням активності супероксиддисмутази і зниженням рівнів О2-, особливо у рослин протягом другої половині вегетації. Активність пероксидази в оброблених рослинах була вдвічі вищою в прапорцевих листках, а в листках першого ярусу — учетверо. Встановлено й суттєве зростання рівнів Н2О2 в оброблених фунгіцидом рослинах. Паракват-індуковане зростання О2- на стадіях ВВСН 65–69 ефективно інгібувалося азоксистробіном. Отже, азоксистробін впливає на подовження вегетації, що пов’язано з підвищенням антиоксидантного потенціалу рослини (Yue-Xuan Wu, A. von Tiedemann, 2001).
 • Обробка фунгіцидом призводить до подовження вегетації і зростання вмісту хлорофілу та водорозчинних білків у рослинах, зниженню вмісту малонілальдегіду й рівня виходу електролітів, що теж свідчить про підвищення стабільності плазмалеми й інших мембранних структур. При цьому активність антиоксидантних ферментів — супероксиддисмутази, каталази і пероксидази — так само була вищою в прапорцевих листках оброблених рослин порівняно з необробленими рослинами контролю (Yan-Jun Zhang і співавт., 2010).
 • Встановлене підвищення стабільності мембранних структур і зміни у функціонуванні продихів обумовлюють підвищення ефективності використання вологи. Цей ефект використовується в багатьох програмах, спрямованих на підвищення резистентності культурних рослин до посухи.

Азоксистробін покращує ефективність використання води за рахунок скорочення транспірації через продихи

 • За результатами численних досліджень встановлено зростання вмісту азоту в надземних органах, вмісту азоту в зерні та рівнях реутилізації азоту з вегетативних органів у зерно. Усі ці ефекти розглядаються як складники реакції подовження вегетації при дії азоксистробіну. При впливі фунгіциду зберігалися високі рівні надходження пластичних речовин / вуглецю в зерно, а також азоту. Вплив фунгіциду на концентрацію білка в зерні залежав від умов сезону і сорту (R. E. Ruske та співавт., 2003).

Вірогідне подовження періоду вегетації при дії азоксистробіну веде до підвищення продуктивності посіву як шляхом зростання рівня загальної біомаси, так і Кгосп, тобто ефективності перерозподілу пластичних речовин до зерна.

Амістар Екстра — екстра-врожай, екстра-якість, екстра-прибуток!

У лінійці Амістар-технології в Україні найпоширеніший продукт — Амістар Екстра, який за десять років завоював довіру аграріїв в Україні завдяки ефективному захисту посівів польових культур від хвороб і стимулюванню фізіологічних реакцій, пов’язаних із формуванням продуктивності культурних рослин у посіві.

Завдяки цим особливостям механізму дії Амістар Екстра має суттєві відмінності, які протягом десятиріч перевірено у виробництві.

 • Відмінний контроль широкого спектра грибкових патогенів рослин.
 • Тривала дія в рослині завдяки високому рівню фоторезистентності і тривалої залишкової ефективності всередині рослини — до 30 діб.
 • Ефективний захист молодих меристем. Тобто завдяки високим трансламінарним властивостям Амістар Екстра захищає листки, які утворюються після обприскування.

 

Амістар Екстра забезпечує ефективний захист молодих меристем

 • Позитивний стимулівний ефект на фізіологічні процеси в рослині. Кожна доба подовження вегетації додає не менше як 150 кг/га урожаю зерна.

Працюйте з Амістар-технологіями від «Сингента», і поля радуватимуть вас екстра-врожаєм і екстра-прибутком!