Україна

You are here

Share page with AddThis

Підвищення прибутковості в різних умовах вирощування кукурудзи

Кукурудза
07.12.2018


ІГОР КОВАЛЬЧУК,
   канд. с.-г. наук, доцент, менеджер з технічної підтримки,
насіння кукурудзи та зернових компанії «Сингента»


«Сингента» проводить кропітку роботу над створенням нових високопродуктивних гібридів кукурудзи, щоб повністю задовольнити потреби аграріїв у всіх країнах Європи, де кожний десятий гектар засіяний гібридами компанії.

А даптивна стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища є однією з важливих проблем сільськогосподарського виробництва, що зумовлює підвищення попиту на гібриди кукурудзи з комплексом таких цінних ознак, як урожайність, стабільність, якість.

Для одержання високих і стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві ТОВ «Сингента» пропонує спектр гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища (див. табл.), в тому числі інтенсивного типу (для одержання максимальних урожаїв на підвищеному агрофоні); середньопластичні, що вирізняються широким адаптивним потенціалом (для отримання відносно стабільних урожаїв на полях із нестабільним агрофоном), і високостабільні (для одержання гарантованого врожаю в умовах змінних метеорологічних чинників на бідних за поживним складом ґрунтах).

Зокрема, хотілося б відзначити нову розробку — «Артезіан», що передбачає створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників. Ці гібриди кукурудзи мають підвищений рівень адаптивності за рахунок оптимізації обмінних процесів в умовах недостатнього вологозабезпечення. Толерантність нового генотипу до високих температур: кращий мікроклімат посівів завдяки поліпшеному механізмові терморегуляції рослин забезпечує зниження ризику стресу протягом критичних фаз розвитку рослин і втрати врожаю. Неперевершена ефективність використання вологи гібридами бренда «Артезіан» сприяє максимальному розкриванню потенціалу врожайності в лояльних умовах та має перевагу перед конкурентами за умов стресу.

Головне завдання агронома — отримати високий урожай якісної продукції при значній окупності затрат на вирощування культури. Це завдання можливо виконати за умови використання сучасних гібридів з потужним генетичним потенціалом.

УРОЖАЙНІСТЬ. Загальновідомо, що врожайність — це складна ознака, яка зумовлюється багатьма чинниками (скоростиглістю, зимостійкістю, посухостійкістю, стійкістю до вилягання, шкідників і хвороб, придатністю до механізованого збирання врожаю тощо). Гібриди кукурудзи компанії «Сингента» мають високий рівень прояву необхідних господарсько‑цінних ознак, що дає змогу отримувати високу прибутковість сільгоспвиробництва.

СКОРОСТИГЛІСТЬ. Скоростиглі гібриди можна використовувати і в більш південних районах для післяжнивних і поукісних посівів. Важлива умова — прояв ремонтантності (Stay Green). У таких гібридів листки і стебла залишаються зеленими протягом 10–15 днів після фізіологічної стиглості зерна. При зборі таких гібридів у фазі воскової стиглості отримують високоякісний силос з підвищеним вмістом кормових одиниць і мінімальним рівнем вмісту кислот, які погіршують якість корму.

СТІЙКІСТЬ ПРОТИ УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ. Впродовж періоду вегетації, навіть і при зберіганні, кукурудзу уражують понад 100 видів грибів та бактерій, деякі вірусні й мікоплазмові хвороби. На поширення збудників хвороб кукурудзи та їх чисельність дуже впливають ґрунтово‑кліматичні умови.

Одним із першочергових заходів захисту від основних хвороб кукурудзи є використання гібридів кукурудзи, стійких до:

  • стеблових гнилей, гельмінтоспоріозу, пухирчастої та летючої сажок (СИ Теліас, СИ Енігма, СИ Новатоп, СИ Фортаго, СИ Аріосо, СИ Фотон, СИ Чорінтос, НК Люціус, СИ Зефір);
     
  • кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі (СИ Ротанго, СИ Талісман, СИ Феномен, Делітоп, СИ Аладіум, НК Кобальт, НК Термо, СИ Батанга).


ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ. Посів холодостійких гібридів можна проводити на 10–15 днів раніше оптимального строку при температурі ґрунту 6–8 ˚С. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у нехолодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Доброю холодостійкістю характеризуються гібриди: СИ Ротанго, СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Енігма, СИ Фотон, НК Термо, СИ Чорінтос, СИ Зефір.

Отримання більш ранніх сходів і швидший розвиток рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ. Посуха є одним із основних чинників, що лімітують розвиток кукурудзи в Україні. Більш небезпечною є комбінована посуха, коли нестача води у ґрунті збігається з впливом сухого, жаркого повітря. За сильної або тривалої посухи переважають процеси деградації, виникає різке порушення функціонування систем життєдіяльності рослини. До критичного періоду кукурудзи відносять два тижні до цвітіння та три тижні після нього. Посуха негативно впливає на елементи структури врожаю (зменшується кількість качанів на рослині, розмір качана та вихід зерна з нього), висоту рослин, розмір міжвузля, листя та ін. Стійкість різних генотипів до посухи визначається зміною врожайності зерна, на яку опосередковано чи безпосередньо впливають різні морфологічні й біологічні ознаки.

Генетичний рівень посухостійкості гібридів кукурудзи (СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Аладіум, СИ Чорінтос, СИ Зефір) створений кропіткою працею селекціонерів і науковців компанії «Сингента» й обумовлений комплексом морфобіологічних ознак, які дають змогу підтримувати на належному рівні обмінні та ростові процеси рослини у посушливі періоди вегетації.

СХИЛЬНІСТЬ ДО ДВОКАЧАННОСТІ. В літературі широко обговорюється селекційна і господарська цінність багатокачанності кукурудзи. Численні дослідження, проведені в Україні та в інших країнах, свідчать про певні переваги генотипів, для яких характерна дана ознака. Це пояснюється тим, що в несприятливих умовах вирощування такі гібриди хоч і не утворюють два качани, проте мають значно менше безплідних рослин, а при оптимальному балансі поживності ґрунту, вологозабезпеченості та густоти стояння рослин усі гібриди компанії «Сингента» здатні формувати два господарсько‑придатні качани.

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА. Велике значення для впровадження енергоощадних технологій вирощування кукурудзи відіграють гібриди з швидкою втратою вологи зерном (у своїй групі стиглості) під час дозрівання: СИ Талісман, СИ Феномен, СИ Теліас, СИ Фортаго, СИ Фотон, СИ Аріосо, НК Люціус, СИ Батанга, СИ Чорінтос, СИ Зефір. Ця особливість гібридів дозволяє проводити збирання з одночасним обмолотом качанів та знизити витрати матеріально‑грошових ресурсів на післязбиральну доробку зерна.

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ. До основних показників технологічності гібридів кукурудзи належить придатність до механізованого збирання і технологічної переробки врожаю.

Необхідно, щоб качани знаходилися на одному рівні й на висоті вище ніж 50 см, а машинозбірність зернової частини складала не менше ніж 97–98 %. Всі без виключення гібриди кукурудзи компанії «Сингента» відповідають зазначеним вимогам і є придатними до механізованого збирання врожаю.

Інтенсивність листкоутворення, загальна площа листкової поверхні та її фотосинтетична здатність мають важливе значення, оскільки 90–95 % сухої речовини рослин формується з органічних речовин, що утворюються в листках. Важливими умовами при цьому є еректоїдний тип розміщення листків на рослині (світло краще проникає в глибину такого агроценозу і урожай виявляється вищим до 30 % у порівнянні з лигульними формами) та прояв ремонтантності (рослини типу Stay Green). У таких гібридів листки і стебла залишаються зеленими протягом 10–15 днів після фізіологічної стиглості зерна. При зборі таких гібридів (СИ Ротанго, СИ Талісман, СИ Феномен, СИ Енігма, СИ Новатоп, СИ Фотон, НК Люціус, СИ Фортаго, СИ Чорінтос, СИ Зефір) у фазі воскової стиглості отримують високоякісний силос з підвищеним вмістом кормових одиниць якісного корму.

Отже, чітка уява про покращений морфолого‑фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують їхню продуктивність у певних умовах середовища, сприяють підвищенню ефективності використання гібридів кукурудзи компанії «Сингента». Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Сингента» за необхідності допоможуть вам обрати оптимальний набір гібридів, щоб раціональніше використовувати наявні ресурси і підвищити окупність вирощування кукурудзи.