Критерії вибору гібридів кукурудзи для підвищення прибутковості ЇЇ вирощування

Кукурудза

І. Ковальчук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму насіння кукурудзи (канд. с.-г. наук, доцент)


Стабільне виробництво зерна кукурудзи можливе за наявності гібридів з високою потенційною продуктивністю, стійкістю до шкідників, хвороб, несприятливих факторів середовища, які відповідають сучасним вимогам інтенсивної технології.  Саме такі гібриди кукурудзи пропонує провідна агрохімічна компанія «Сингента», яка прагне підвищити рівень продовольчої безпеки у світі, даючи можливість мільйонам сільгоспвиробників раціональніше використовувати наявні ресурси.

Для одержання високих та стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві компанія «Сингента» пропонує спектр гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища, в тому числі інтенсивного типу (для одержання максимальних урожаїв на підвищеному агрофоні); середньопластичні, які мають широкий адаптивний потенціал (для отримання відносно стабільних урожаїв на полях з нестабільним агрофоном), і високостабільні (для одержання гарантованого врожаю в умовах змінних метеорологічних факторів на бідних за поживним складом ґрунтах). 

Підбір гібридів кукурудзи за скоростиглістю та типом адаптивної здатності

Група стиглості

Тип адаптивності

Інтенсивні

(з високою віддачею з підвищеного агрофону)

Середньопластичні

 (з покращеною стабільністю врожаю)

Високоадаптивні

(придатні для вирощування за екстенсивною технологією)

Середньоранні (ФАО 200–299)

СИ Ротанго ФАО 200

СИ Феномен ФАО 220

НК Джитаго ФАО 210

НК Фалькон ФАО 220

СИ Енігма ФАО 230

Делітоп ФАО 220

СИ Новатоп ФАО 240

СИ Аладіум ФАО 280

СИ Респект ФАО 240

СИ Аріосо ФАО 270

НК Канзас ФАО 290

 

Середньостиглі (ФАО 300–399)

НК Термо ФАО 330

НК Кобальт ФАО 320

НК Люціус ФАО 340

 

Середньопізні (ФАО 400–499)

НК Пако ФАО 440

 

Загальновідомо, що урожайність — це складна ознака, яка зумовлюється багатьма факторами (скоростиглістю, зимостійкістю, посухостійкістю, стійкістю до вилягання, до шкідників і хвороб, придатністю до механізованого збирання врожаю тощо). Гібриди кукурудзи компанії «Сингента» мають високий рівень прояву необхідних господарсько-цінних ознак, що дає змогу отримувати високу прибутковість сільськогосподарського виробництва.

Скоростиглість. Середньоранні гібриди (ФАО 200–299) можна використовувати і в більш південних районах для післяжнивних і поукісних  посівів. Вегетаційний період є однією з ознак, які лімітують подальше використання генотипу в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, і за оптимальної його тривалості дають змогу одержувати зерно якнайменшої польової вологості та високої урожайності.

Стійкість проти ураження хворобами. Впродовж періоду вегетації, навіть і при зберіганні, кукурудзу уражують понад 100 видів грибів та бактерій, деякі вірусні й мікоплазмові хвороби. На поширення збудників хвороб кукурудзи та їх чисельність дуже впливають ґрунтово-кліматичні умови.

Зональність найбільшої шкодочинності хвороб в Україні

Полісся

Пліснявіння висіяного насіння, сходів та інші хвороби паростків;

Гельмінтоспоріозні плямистості та іржа;

Фузаріоз (Південь);

Пухирчаста сажка.

Лісостеп

Пліснявіння висіяного насіння, сходів та інші хвороби паростків (Північ);

Гельмінтоспоріозні плямистості та іржа (Захід);

Фузаріоз качанів;

Летюча сажка,

Пухирчаста сажка (особливо Центр);

Нігроспороз та сіра гниль (Південь).

Степ

Пліснявіння висіяного насіння, сходів та інші хвороби паростків (рання сівба та повторне похолодання);

Пухирчаста сажка (особливо Центр);

Летюча сажка,  фузаріоз качанів (Північ).

Одним із першочергових заходів захисту від основних хвороб кукурудзи є використання у виробництві гібридів кукурудзи, стійких до:

Холодостійкість. Посів холодостійких гібридів можна проводити на 10–15 днів раніше оптимального строку при температурі ґрунту 6–8 ˚С. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у нехолодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Доброю холодостійкістю характеризуються гібриди: СИ Ротанго, Неріса, НК Фалькон, Делітоп, СИ Респект, СИ Енігма, НК Термо.

Отримання більш ранніх сходів і більш швидкого розвитку рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах.

Посухостійкість. Посуха є одним із основних факторів, що лімітують розвиток кукурудзи в Україні. Більш небезпечною є комбінована посуха, коли нестача води у ґрунті збігається з впливом сухого жаркого повітря. За сильної або тривалої посухи переважають процеси деградації, виникає різке порушення функціонування систем життєдіяльності рослини. До критичного періоду кукурудзи відносять два тижні до цвітіння та три тижні після нього. Посуха негативно впливає на елементи структури врожаю (зменшується кількість качанів на рослині, розмір качана та вихід зерна з нього), висоту рослин, розмір міжвузля, листя та ін. Стійкість різних генотипів до по­сухи визначається зміною врожайності зерна, на яку опосередковано чи безпосеред­ньо впливають різні морфологічні й біологічні ознаки.

Генетичний рівень посухостійкості гібридів кукурудзи (НК Джитаго, СИ Феномен, Делітоп, СИ Респект, СИ Енігма, СИ Новатоп, СИ Аріосо, СИ Аладіум, НК Термо, НК Пако) створений кропіткою працею селекціонерів і науковців компанії «Сингента» й обумовлений комплексом  морфо-біологічних ознак, які дають змогу підтримувати на належному рівні обмінні та ростові процеси рослини у посушливі періоди вегетації.

Схильність до двокачанності. В літературі широко обговорюється селекційна і господарська цінність багатокачанності кукурудзи. Чисельні дослідження, проведені в Україні та в інших країнах, свідчать про певні переваги генотипів, для яких характерна дана ознака. Це пояснюється тим, що в несприятливих умовах вирощування такі гібриди хоч і не утворюють два качани, зате мають значно менше безплідних рослин, а при оптимальному балансі поживності ґрунту, вологозабезпеченості та густоти стояння рослин такі гібриди (Неріса, СИ Феномен, НК Фалькон, СИ Респект, СИ Енігма, СИ Новатоп, СИ Ондіна, СИ Аріосо, СИ Аладіум, НК Кобальт, НК Термо, НК Люціус) здатні формувати два господарсько-придатні качани.

Швидка вологовіддача. Велике значення для впровадження енергоощадних технологій вирощування кукурудзи відіграють гібриди з швидкою втратою вологи зерном (у своїй групі стиглості) під час дозрівання: СИ Ротанго, СИ Феномен, НК Фалькон, Делітоп, СИ Енігма, СИ Ондіна, СИ Аріосо, НК Канзас, НК Люціус, НК Пако. Ця особливість гібридів дозволяє проводити збирання з одночасним обмолотом качанів та знизити витрати матеріально-грошових ресурсів на післязбиральну доробку зерна.

Технологічність. До основних показників технологічності гібридів кукурудзи належить придатність до механізованого збирання та технологічної переробки врожаю.

Необхідно, щоб качани знаходилися на одному рівні й на висоті вище ніж 50 см, а машинозбірність зернової частини складала не менше ніж 97–98 %. Всі без виключення гібриди кукурудзи «Сингента» відповідають зазначеним вимогам і є придатними до механізованого збирання врожаю.

Інтенсивність листкоутворення, загальна площа листкової поверхні та її фотосинтетична здатність мають важливе значення, оскільки 90–95 % сухої речовини рослин формується з органічних речовин, що утворюються в листках. Важливими умовами при цьому є еректоїдний тип розміщення листків на рослині (світло краще проникає в глибину такого агроценозу і урожай виявляється  вищим до 30 % у порівнянні з лигульними  формами) та прояв ремонтантності (рослини типу Stay Green). У таких гібридів листки і стебла залишаються зеленими протягом 10–15 днів після фізіологічної стиглості зерна. При зборі таких гібридів (Неріса, СИ Ротанго, НК Джитаго, СИ Феномен, НК Фалькон, Делітоп, СИ Енігма, Респект, СИ Новатоп) у фазі воскової стиглості отримують високоякісний силос з підвищеним вмістом кормових одиниць якісного корму.

Урожайність. Головне завдання агронома — отримати високий урожай якісної продукції при високій окупності затрат на вирощування культури. Це завдання можливо виконати за умови використання сучасних гібридів з потужним генетичним потенціалом. Багато господарств в Україні уже мають досвід використання гібридів компанії «Сингента» й отримують добрі врожаї (див діаграми нижче). 

Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують їх продуктивність у певних умовах середовища, сприяють підвищенню ефективності використання гібридів кукурудзи компанії «Сингента» та рентабельності сільськогосподарського виробництва.