Гібриди кукурудзи та система захисту компанії «Сингента» для різних ґрунтово-кліматичних зон України

Кукурудза

І. Ковальчук, менеджер з маркетингу, розвиток насіння кукурудзи (канд. с.-г. наук, доцент)

В. Максимович, менеджер з маркетингу, розвиток ЗЗР на кукурудзі


Кукурудза — одна з основних культур сучасного світового землеробства для різнобічного використання з високою врожайністю.

Важливою складовою всього зернового господарства України є виробництво зерна кукурудзи. Її сучасне народногосподарське значення і, зокрема, забезпечення надійного зернофуражного балансу не має альтернативи. Ця культура значною мірою визначає не тільки економічний стан тваринництва, але й зернової галузі в цілому. Завдяки вигідному географічному розташуванню, сприятливим природно-кліматичним умовам для вирощування кукурудзи в Україні існують об’єктивні передумови.

Агрокліматичні фактори зон кукурудзосіяння в нашій країні вирізняються надзвичайною різноманітністю, що істотно впливає на ріст, розвиток рослин і формування зернової продуктивності культури.

Кукурудза — теплолюбна культура. Мінімальна середньодобова температура ґрунту для проростання насіння становить +8–10 °С, а сходи з'являються за +10–12 °С. При висіванні в холодний ґрунт (< +8 °С) набубнявіле насіння не сходить або проростає дуже повільно, підвищується ризик пошкодження його шкідниками і ураження хворобами, різко знижується польова схожість.

Небезпека повернення весняних приморозків в Україні спостерігається один раз на 5–6 років. Найменші ранні приморозки пошкоджують листки і рослину в цілому. Так, у фазу 2–3 листків кукурудза витримує зниження температури до -2 °С; загибель сходів може спричинити  тривала дія приморозків потужністю -3 °С, а  -5 °С знищить посіви за кілька годин, незалежно від фази розвитку. Необхідно зазначити, що інкрустоване насіння при зниженні температури може лежати в ґрунті 25–30 днів і здатне прорости після потепління.

У період розвитку рослин кукурудзи від сходів до викидання волотей оптимальна температура для росту і розвитку становить +20–23 °С. До появи генеративних органів підвищення температури до +25–30 °С кукурудзі не шкодить. У фазі цвітіння підвищення температури понад +30 °С негативно впливає на запилення рослин. Мінімальна температура, за якої припиняється ріст кукурудзи, становить +10 °С, а максимальна — +45 °С.  

Попередники. Кукурудза не належить до дуже вимогливих до попередників культур. У Лісостепу вона найкраще росте після озимини, зернобобових, гречки, картоплі. В зоні Полісся кукурудзу розміщують після люпину, багаторічних трав, льону, зернобобових, озимих, картоплі.

У районах недостатнього зволоження не рекомендовано висівати кукурудзу після культур, які висушують ґрунт, зокрема цукрового буряку, суданської трави, соняшнику. Не варто сіяти кукурудзу і після проса, щоб запобігти поширенню спільного шкідника — кукурудзяного метелика. Кукурудза у сівозміні є добрим попередником для ярих зернових культур, а при своєчасному збиранні — для озимих. Але у південних регіонах країни кукурудзу часто використовують як провокаційну культуру для вовчка і попередник для соняшнику.

Кукурудзу можна вирощувати як монокультуру. На чорноземах беззмінне вирощування, за умови щорічного внесення добрив, можливе упродовж 6–10 років, а на менш родючих ґрунтах — 3–5 років. У районах достатнього зволоження зони Лісостепу та Полісся кукурудза на силос більше реагує на добрива, ніж на попередники.

За даними В. О. Єщенко, Г. І. Каричковської, А. В. Новак та ін. [1], серед найпоширеніших попередників кукурудзи найбільше висушують кореневмісний шар ґрунту рослини цукрових буряків та соняшнику, тому й запаси ґрунтової вологи у більшості випадків залишаються після них  на час сівби кукурудзи найменшими (рис. 1).

Рис. 1. Запаси доступної вологи в 160-сантиметровому шарі ґрунту на час сівби ярих культур після різних попередників (середнє за 3 роки), мм

Крім цього, з наведених даних видно, що кращі умови вологозабезпечення посівів є у повторних посівах кукурудзи. Останнє підтверджується і дослідженнями Уманського державного аграрного університету, згідно з якими на час сівби ярих культур запаси доступної вологи в шарі ґрунту 0–160 см при повторному вирощуванні кукурудзи в середньому за 3 роки були на 6,1 мм більшими порівняно з ланкою, де ця культура розміщувалася після одного з найкращих попередників — пшениці озимої.

Гібриди. Для одержання високих та стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві необхідно мати спектр гібридів з різними типами реакції на мінливість умов середовища, в тому числі інтенсивного типу (для одержання максимальних урожаїв на високому агрофоні); середньопластичні, які мають широкий адаптивний потенціал (для одержання відносно стабільних урожаїв на полях із нестабільним агрофоном), і високостабільні (для одержання гарантованого врожаю в умовах змінних метеорологічних факторів на бідних за поживним складом ґрунтах). Здатність до економного та ефективного використання факторів середовища — властивість високоадаптивних генотипів.

Компанія «Сингента», яка є світовим лідером із розробки новітніх технологій та засобів сільськогосподарського виробництва, може запропонувати товаровиробникам широкий вибір насіння сучасних гібридів кукурудзи для будь-якої зони та умов вирощування (табл. 1). 

Таблиця 1. Критерії групування гібридів кукурудзи за скоростиглістю та типом адаптивності

Вибір гібридів кукурудзи — відповідальна і нелегка справа, адже в умовах одного господарства поля відрізняються за родючістю ґрунтів, попередниками, вологозабезпеченістю. Саме тому слід використовувати декілька гібридів, різних за скоростиглістю, типом зерна, густотою стояння, чутливістю до добрив, стійкістю до ураження збудниками хвороб тощо. Варто зауважити, що навіть у зонах, де можна використовувати генотипи з високим ФАО, рекомендується обирати для сівби гібриди з різними строками дозрівання. Це зменшить ризики недобору валового врожаю, спричинені дією несприятливих погодних факторів, дасть змогу оптимізувати строки сівби та збирання культури.

 Нашим гібридам кукурудзи властиві висока врожайність, швидка віддача вологи зерном під час дозрівання, високий компенсаційний потенціал (здатність утворювати додатковий качан у зріджених посівах), толерантність до хвороб, стійкість до стресових умов середовища тощо (табл. 2).

Таблиця 2. Критерії підбору гібридів кукурудзи ТОВ «Сингента» для різних умов вирощування

Строки сівби і глибина загортання насіння. Згідно з даними багаторічних досліджень науково-дослідних установ зон кукурудзосіяння, оптимальним строком сівби кукурудзи є стійке прогрівання ґрунту до +10–12 °С на глибині загортання насіння. Як надто ранні, так і пізні строки сівби можуть знизити врожай культури. Однак експериментальні дослідження свідчать, що при ранніх (прогрівання ґрунту до +8–10 °С) строках сівби у рослин кукурудзи цвітіння волотей настає раніше, ніж при пізніх, що дає змогу кукурудзі у найбільш важливі фази розвитку рослин упродовж вегетації раціональніше використовувати ґрунтові запаси вологи та певною мірою зменшити ризик негативного впливу посухи та високих температур. Також при цьому необхідно враховувати рівень холодостійкості гібрида та використовувати для сівби спеціально оброблене (Максим XL + Форс Зеа) насіння.

Дослідженнями встановлено, що урожайність ранньостиглих та середньоранніх гібридів, як правило, не суттєво змінюється при запізненні з сівбою, а більш пізньостиглі гібриди краще реалізують свій генетичний потенціал за сівби при досягненні ґрунтом температури +8–10 °С. За сприятливих умов проростання насіння (стійке прогрівання ґрунту до +8–10 °С) і відсутності бур'янів рання сівба кукурудзи має істотні переваги над пізньою, найвагомішими з яких є вища врожайність та нижча вологість зерна при збиранні.

У процесі ухвалення рішення про настання строків сівби кукурудзи слід також враховувати вірогідність приморозків на початкових фазах розвитку рослин, які здатні спричинити суттєві пошкодження надземної вегетативної маси.

Для одержання гарантованих дружніх сходів кукурудзи надзвичайно важливим є наявність продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту. Запаси продуктивної вологи під час сівби культури у шарі 0–10 см вважаються недостатніми при її вмісті в кількості 7–8 мм, задовільними — 9–13 мм, добрими —14–15 мм і більше.

Глибина загортання насіння кукурудзи істотно залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, його вологості й температурного режиму. Оптимальна глибина загортання насіння кукурудзи при сівбі на важких суглинкових ґрунтах становить 4–5 см, на легких суглинкових — 5–6, на чорноземних — 5–7, а на супіщаних — 6–8 см. При пересиханні верхнього шару глибину загортання насіння збільшують на 1–2 см.

Система захисту. На кукурудзі виявлено понад 400 видів шкідливих організмів, які у різні періоди розвитку кукурудзи мають різне економічне значення. У період сходів найбільшу загрозу молодим рослинам становлять дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, гусениці підгризаючих совок; у фазі цвітіння — бавовникова совка, стебловий (кукурудзяний) метелик. Із хвороб у період сходів особливо небезпечні фузаріози, гельмінтоспоріози, пліснявіння насіння і саме в цей час молоді рослини інфікує летюча сажка (рослини кукурудзи сприйнятливі до ураження цим патогеном до фази 3–5 листків).

Протруйники. У разі сівби кукурудзи в ранні терміни існує висока ймовірність пліснявіння насіння, ураження фузаріозом і пітіумом, тому в цьому випадку слід застосовувати комплексний протруйник Максим® ХL 035 FS, т. к. с.,  який здатен контролювати збудників хвороб пліснявіння й фузаріозів, а також пітіозів, ризоктоніозів та ін.

Крім захворювань і зменшення темпів проростання, ранні посіви більше страждають від ґрунтових шкідників (дротяників, несправжніх дротяників, личинок хрущів, озимої совки). Цього можна уникнути, обробивши насіння інсектицидними протруйниками Круїзер® 350 FS, т. к. с. або Форс® Зеа 280 FS, т. к. с., які знищують також шкідників сходів, як-от шведська муха, попелиці тощо. При обробці Форс Зеа проростки мають сильніше розвинену кореневу систему, яка швидше проростає, а це важливий чинник для запобігання негативним наслідкам при стрімкому висиханні верхнього шару ґрунту. У коренів набагато більше шансів швидше потрапити у краще зволожений нижній шар ґрунту.

 Рис. 2. Розвиток кореневої системи та надземної маси кукурудзи, насіння якої оброблялося протруйником Форс Зеа (а) та не оброблялося (б). 

Щільність кукурудзи на період збирання повинна відповідати регіону, у якому її вирощують. Група стиглості теж впливатиме на густоту стояння. Наприклад, у зоні достатнього зволоження густота може становити 80–90 тис. рослин/га, у зоні недостатнього зволоження — від 40–70 тис. рослин/га. Щільність рослин обов’язково має відповідати рівню вологи в ґрунті протягом вегетації. Збільшення густоти стояння буде виправданим і позитивно вплине на врожайність тільки за наявності відповідної кількості вологи. Застосування Форс Зеа дозволяє точніше розрахувати густоту стояння рослин на період збирання і захистити їх від шкідників сходів.

Гербіциди. Найпоширеніший у посівах кукурудзи змішаний тип забур’яненості, який у всіх ґрунтово-кліматичних зонах представляють однорічні злакові (просо куряче, мишії сизий і зелений) та дводольні бур’яни (лобода біла, щириці біла, звичайна і жминдовидна, дескурайнія Софії, хрінниця крупкоподібна, гірчиця польова, редька дика, гірчак березкоподібний, падалиця соняшнику, амброзія полинолиста, осоти рожевий та жовтий, березка польова, молочай верболистий, ваточник сирійський, гречка татарська, паслін чорний, дурман звичайний).

Слід пам’ятати, що під час закладання зародкових елементів продуктивності критичні періоди у формуванні високого врожаю кукурудзи — фаза 2–3 листки (ВВСН 12–13), під час якої відбувається диференціація зачаткового стебла, та фаза 5–6 листків (ВВСН 15–16), коли закладається потенційна продуктивність зародкового качана. Тому підбирати і застосовувати гербіциди треба з урахуванням цих особливостей біології кукурудзи.

Найкращий старт без бур’янів забезпечить ґрунтовий гербіцид Примекстра Голд 720 SC, к. с. або Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с. Особливістю цих гербіцидів є те, що вони не токсичні до культури і це дозволяє зберегти потенціал рослин. Ще одна перевага препаратів Примекстра — можливість застосовувати їх не тільки до сходів кукурудзи, а й після їх появи, до фази 5 листків (ВВСН 15). Використовуючи ґрунтові препарати, треба звертати увагу на ґрунтову вологу, адже через її брак ґрунтова дія може бути недостатньою.

Окремо слід виділити препарат Люмакс 537,5 SE, с. е., який краще застосовувати на інтенсивних гібридах у всіх зонах вирощування кукурудзи як до сходів, та і в ранньопіслясходовий період. Це трикомпонентний гербіцид, до складу якого входять S-метолахлор, тербутилазин і мезотріон. Завдяки цим діючим речовинам спектр контрольованих бур’янів у Люмакс іще ширший, покращується ефективність їх знищення, а захисна дія зберігається протягом 70–80 днів і є найдовшою серед ґрунтових гербіцидів. Головна перевага препарату — те, що за його допомогою знищуються вже пророслі бур’яни (діє як страховий гербіцид), а після зникнення бур’янів, які вегетують, — наступні їх хвилі, що проростають (діє як ґрунтовий гербіцид) протягом 12 тижнів. Завдяки таким своїм властивостям гербіцид Люмакс незамінний при вирощуванні кукурудзи за вологоощадними технологіями No-Till, Stripe-Till і Mini-Till.

Мезотріон у складі препарату дозволяє контролювати такі небезпечні бур’яни, як падалиця соняшнику й нетреба звичайна, залишаючи міжряддя в чистому стані аж до періоду збирання врожаю, що особливо актуально в південних, східних та центральних регіонах, у яких сівозміни перенасичені соняшником.

Асортимент гербіцидів для захисту кукурудзи від бур’янів у післясходовий період досить широкий — можна підібрати найбезпечніший і найефективніший продукт залежно від виду забур’яненості й фази розвитку культури. Безумовно, першим у цій групі препаратів є Мілагро 240 SC, к. с. — базовий страховий післясходовий гербіцид із найширшим вікном застосування (3–10 листків культури), здатний контролювати переважно однорічні й багаторічні злакові та основні однорічні дводольні бур’яни. Для посилення дії Мілагро проти дводольних бур’янів залежно від фази розвитку культури і виду шкідливої рослини можна застосовувати бакові суміші з гербіцидами Пріма 911 SE, с. е., Пік 75 WG, в. г., Пріма Форте 200 SL, в.р. та Старане Преміум, к. е.

Для ефективного контролю чисельності осотів компанія «Сингента» пропонує ще потужніший гербіцид Пріма Форте 200 SL, в. р., який знищує кореневу систему на більшу глибину, ніж Діален Супер чи Банвел. Пріма Форте 200 SL, в. р.  також дієво знищує падалицю ріпаку й соняшнику, зокрема стійку до дії сульфонілсечовин та ІМІ-стійку.

Пріма 911 SE, с. е. контролює багато видів однорічних та деяких багаторічних дводольних бур’янів. Візуальний ефект від дії цього препарату миттєвий — уже за кілька годин можна побачити покручені під впливом епінастії рослини бур’янів з утраченим тургором.

Пік 75 WG, в. г. контролює багато видів однорічних і багаторічних дводольних бур’янів. Він незамінний у системі захисту кукурудзи від бур’янів у сівозмінах, насичених соняшником, або на полях, засмічених амброзією, навіть у половинних дозах (8–10 г/га). Діюча речовина гербіциду проникає в рослини амброзії або падалиці соняшнику через кореневу систему та пригнічує їхній ріст і розвиток.

Елюміс 105 OD, м. д. — це комплексний двокомпонентний препарат із широким спектром захисту від однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів. Завдяки збалансованому поєднанню двох діючих речовин Елюміс здатний контролювати слабочутливі й стійкі до інших гербіцидів дводольні бур’яни, як-от ваточник сирійський (рис. 3), який сьогодні майже не контролюють жодні хімічні засоби захисту рослин, а трапляється він у сівозмінах аграріїв дедалі частіше.

Рис. 3. Дія гербіциду Елюміс на ваточник сирійський.

Елюміс добре контролює хрестоцвіті, види щириці, лободи, дурман звичайний, паслін чорний, падалицю соняшнику й ріпаку, галінсогу, осоти (жовтий, рожевий, городній), види фіалок, портулак городній, нетребу звичайну та багато інших. Серед злакових бур’янів Елюміс високоефективний проти багаторічних видів (пирію, гумаю) та цілої низки однорічних злакових бур’янів (видів мишію, курячого проса, лисохвосту та ін.).

Безперечна перевага препарату Елюміс — найширше серед післясходових гербіцидів вікно застосування та потужна ґрунтова дія завдяки мезотріону, тобто здатність контролювати кілька можливих наступних хвиль дводольних бур’янів, які можуть з’явитися на полі, особливо після опадів. Цей препарат можна використовувати, починаючи від 2 листків у кукурудзи, тобто вже на третій день після появи сходів, коли бур’яни ще не встигли нанести шкоду. Відсутність фітотоксичності дозволяє застосовувати препарат у пізнішу фазу — 8 (10) листків культури, коли будь-які інші гербіциди можуть мати негативну дію на культуру, що надалі вплине на урожай. Крім того, Елюміс один із небагатьох гербіцидів, який здатен контролювати перерослі бур’яни.

Інсектициди. Для боротьби зі шкідниками кукурудзи (бавовниковою совкою і стебловим (кукурудзяним) метеликом) у період від цвітіння до дозрівання застосовують новітній інсектицид Ампліго 150 ZC, ф. к. із контактно-кишковою дією. Обробку препаратом Ампліго слід проводити на початку відродження гусениць.

Таким чином, захист високоадаптивних та середньопластичних гібридів кукурудзи від бур’янів у всіх зонах вирощування виглядатиме наступним чином (див. рис. 4). Гербіцид Пік слід додавати в бакову суміш до препарату Пріма за умови, якщо попередником кукурудзи був соняшник або якщо поле засмічене амброзією та нетребою.

Рис. 4. Система захисту високоадаптивних та середньопластичних гібридів кукурудзи від шкідливих організмів.

Захист інтенсивних гібридів краще здійснювати за схемою, представленою на рис. 5. При цьому слід обрати один із гербіцидів — Люмакс або Елюміс — в залежності від типу забур’яненості поля.

Рис. 5. Система захисту інтенсивних гібридів кукурудзи від шкідливих організмів.

Отже, щоб отримати високий урожай кукурудзи, треба звертати увагу на всі складові технології її вирощування. Якщо з огляду на умови вирощування, агротехніку і потенціал поля зробити правильний підбір гібридів і препаратів, які дозволяють отримати прогнозований урожай та захистити культуру, не зашкодивши самій рослині, — є всі шанси використати генетичний потенціал конкретного гібрида кукурудзи й отримати високий урожай і гарний прибуток.