Україна

You are here

Share page with AddThis

Нове рішення проти фітофторозу і альтернаріозу

Овочі та картопля
23.03.2016

М. О. Кузнецова, О. М. Рогожин, Т. І. Сметаніна, Л. Л. Дорофєєва


Завдяки включенню до програми захисту картоплі препарату Ревус Топ, к. с. (д. р. мандіпропамід + дифеноконазол) — системно-трансламінарного фунгіциду з широким спектром дії, що має профілактичну і лікувальну активність проти збудників Phytophthora infestans, Alternaria solani й A. alternata, — посадки картоплі були надійно захищені від фітофторозу і альтернаріозу. Ефективність препарату Ревус Топ проти даних патогенів було підтверджено в лабораторних і польових умовах на штучному і природному інфекційних фонах. Отримані нами результати узгоджуються з даними європейських вчених, які показали високу ефективність препарату Ревус Топ у захисті картоплі від фітофторозу і альтернаріозу.

Ключові слова: картопля, урожай, фітофтороз, альтернаріоз, Ревус Топ, к. с. (д. р. мандіпропамід + дифеноконазол), Phytophthora infestans, Alternaria solani й A. alternate

 

Фітофтороз (збудник Phytophthora infestans) і альтернаріоз (збудник Alternaria solani й A. alternata) залишаються найшкодочиннішими хворобами картоплі. За найобачнішою оцінкою, світові втрати від розвитку цих захворювань і затрати на боротьбу з ними складають близько 4 мільярдів євро на рік. Обидві хвороби найбільш шкодочинні при ранньому прояві та стрімкому розвитку протягом вегетаційного сезону (Філіппов, 2012).

Шкодочинність фітофторозу і альтернаріозу можна зменшити за допомогою інтегрованого захисту картоплі, що передбачає використання здорового насіннєвого матеріалу, стійких сортів, а також хімічних засобів захисту. Незважаючи на значні успіхи селекції, найбільш надійним способом захисту картоплі від фітофторозу і альтернаріозу залишається хімічний метод. Установлено, що застосування фунгіцидів затримує початок і знижує стрімкість розвитку даних хвороб (Кузнецова, 2007).

Останніми роками з’являються фунгіциди для захисту картоплі від фітофторозу і альтернаріозу на основі діючих речовин, які раніше не використовувалися. До таких препаратів відносяться Ревус, к. с. (д. р. мандіпропамід); Скор, к. е. (д. р. дифеноконазол) і Ревус Топ, к. с. (д. р. мандіпропамід + дифеноконазол), які нами вивчаються.

Препарати досліджували у ВНДІ фітопатології на сорті картоплі Ред Скарлетт, сприйнятливому до фітофторозу і помірно сприйнятливому до альтернаріозу в лабораторних та польових умовах на штучному і природному інфекційних фонах.

За результатами досліджень було встановлено, що Ревус, к. с. — трансламінарний фунгіцид з тривалою профілактичною і вираженою лікувальною діями проти фітофторозу (Кузнецова та ін., 2011); Скор, к. е. — системний фунгіцид із тривалою профілактичною і вираженою лікувальною діями проти альтернаріозу (Кузнецова та ін., 2010). Наразі ці препарати широко застосовують на картоплі проти зазначених хвороб. Однак, у зв’язку з тим, що протягом останніх років достатньо часто можна спостерігати одночасний розвиток фітофторозу і альтернаріозу, картоплярі, обираючи фунгіциди, віддають перевагу препаратам з широким спектром дії, зокрема Ревус Топ, к. с.

Ефективність препарату Ревус Топ, к. с., який має у своєму складі дві діючі речовини (250 г/л мандіпропаміду і 250 г/л дифеноконазолу), оцінювали у порівнянні з контролем (без обробки), а також еталонним препаратом Акробат МЦ (600 г/кг манкоцебу + 40 г/кг диметоморфу).

Для визначення тривалості збереження фунгіцидної активності препарату Ревус Топ проти фітофторозу рослини в полі у фазу бутонізації обприскували фунгіцидами, що вивчаються; через 5, 10 і 20 днів після обробки листки відділяли від рослин й у лабораторних умовах інокулювали спорами агресивного ізоляту P.infestans. Через 4 доби після інокуляції визначали кількість некрозів на листках у контролі й у варіантах із фунгіцидами.

Дослідження щодо визначення захисної та лікувальної дій фунгіциду Ревус Топ, к. с. проти альтернаріозу також проводили в лабораторних умовах; обробку фунгіцидами здійснювали через 2 доби після інокуляції листків агресивним ізолятом A. alternata. Зараженість листків оцінювали через 4 доби після інокуляції.

У польових умовах дослід включав такі варіанти:

обприскування вегетуючих рослин фунгіцидами за схемою: Ревус Топ у дозі 0,6 л/га, (4 обр.); Ширлан у дозі 0,4 л/га (обр.);

обприскування вегетуючих рослин фунгіцидами за схемою:

Акробат МЦ у дозі 2 кг/га, (4 обр.); Ширлан у дозі 0,4 л/га (1 обр.);

контроль (без обробок).

Площа дослідних ділянок становила 40 м2, повторність чотирикратна. Облік ураженості рослин картоплі фітофторозом і альтернаріозом проводили від дати прояву хвороб до відмирання листя через кожні 7–10 днів за шкалою Британського мікологічного товариства (James, 1972). На основі обліків ураженості бадилля в полі обчислювали втрати врожаю. Площу під кривою обчислювали за допомогою комп’ютерної програми «Втрати» (Філіппов, 2012); при збиранні врожаю оцінювали врожайність і ураженість бульб фітофторозом. Отриманий експериментальний матеріал піддавався математичній обробці методом статистичного аналізу при 95 % рівні достовірності (Доспєхов Б. О., 1985).

Результати

За результатами досліджень, Ревус Топ, к. с., як і еталонний препарат Акробат МЦ, показали високу ефективність у захисті картоплі від фітофторозу.

Водночас після 10 днів експозиції на листках картоплі відбувалося зниження ефективності фунгіцидів, особливо помітне у варіанті з препаратом Акробат МЦ, який до того часу практично повністю втрачав ефективність.

(рис. 1).

 

Рис. 1. Вплив фунгіцидів на розвиток фітофторозу (ВНДІФ, 2012 р.).

 

Проти збудника альтернаріозу картоплі Ревус Топ і Акробат МЦ показали високу захисну активність, однак лікувальна дія спостерігалася тільки у випадку застосування Ревус Топ; у даному варіанті ураження листків було знижено на 65 % від контролю (рис. 2).

Рис. 2. Вплив фунгіцидів на розвиток альтернаріозу (ВНДІФ, 2012 р.).

 

Висока сприйнятливість до фітофторозу сорту Ред Скарлетт і погодні умови, що склалися у 2012 році в Московській області, сприяли епіфітотійному розвитку фітофторозу в полі; на необроблених ділянках перші фітофторозні плями з’явилися в третій декаді червня, а вже у другій декаді серпня було зафіксовано повне відмирання бадилля.

(рис. 3).

Рис. 3. Динаміка фітофторозу і альтернаріозу картоплі у порівнюваних варіантах досліду (сорт Ред Скарлетт, ВНДІФ, 2012 р.).

У другій декаді серпня, коли контрольні рослини повністю загинули від фітофторозу, у варіанті з препаратом Ревус Топ ураженість рослин фітофторозом і альтернаріозом не перевищувала 15 %, у варіанті з препаратом Акробат МЦ — 25 %; на дату останнього обліку (30 серпня) ураженість рослин хворобами становила 35 і 55 % відповідно. В таких умовах площа під кривою, що описує розвиток захворювань у варіанті з препаратом Ревус Топ, склала 40 од.;

у варіанті з препаратом Акробат МЦ — 776 од.; у контролі (без обробки) — 3179 од., (рис. 4).

Рис.  4. Площа під кривою, (AUDPC), (од.) що  описує розвиток фітофторозу і альтернаріозу у варіантах досліду, сорт Ред  Скарлетт, ВНДІФ, 2012 р. (НСР0,95 =94).

Урожайність картоплі відповідала динамікам хвороб у порівнюваних варіантах: Ревус Топ — 40,2 т/га, Акробат, МЦ — 38,6 т/га, контроль (без обробки) — 23,9 т/га, (рис. 5);

 

Рис.  5. Урожайність картоплі (НСР0,95 = 23) і вміст уражених бульб у порівнюваних варіантах досліду, сорт Ред Скарлетт, ВНДІФ, 2012  р.(НСР0,95 = 2,2).

відповідно, застосування препарату Ревус Топ дозволило отримати максимальну прибавку врожаю — 16,3 т/га.

Таким чином, використання препарату Ревус Топ, к. с., який має профілактичну і лікувальну активність проти Phytophthora infestans, Alternaria solani й A. alternata, дало змогу ефективно захистити посадки картоплі від фітофторозу і альтернаріозу. Отримані нами результати узгоджуються з даними європейських учених, які показали високу ефективність Ревус Топ, к. с. у захисті картоплі від зазначених хвороб (www.euroblight.net.).

Бібліографічний список

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) — М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

2. Кузнецова М. А. Защита картофеля //Защита и карантин растений (Приложение). 2007. № 5. С. 1– 42.

3. Кузнецова М. А., Козловский Б. Е., Рогожин А. Н., и др. Фитофтороз и альтернариоз картофеля: программа защитных действий // Картофель и овощи. 2010. № 3. С. 27–30.

4. Кузнецова М. А., Деренко Т. А. / Ревус — надежность в любых условиях: доказано Евроблайт // Картофель и овощи. 2011. № 4. С. 29.

5. Филиппов А. В. Фитофтороз картофеля / Защита и карантин растений (приложение к журналу). 2012. № 5. 64(4)–65(5) c.

6. James W. C., Shih C. S., Hodson W. A. and Callbeck L.C. The quantitative relationship between late blight of potato and loss in tuber yield // Phytopathology. 1972. No. 62. P. 92–96.