Акція «Здоров’я фермера»

Акційні пропозиції


УМОВИ АКЦІЇ

• За купівлю 250 посівних одиниць Акційної Продукції Учасник Акції має право отримати один набір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ: респіратор 3М, фільтр, рукавиці, окуляри та комбінезон одноразовий). 
• За придбання кожних додаткових 250 посівних одиниць Акційної Продукції Учасник має право отримати додатковий набір ЗІЗ: респіратор 3М, фільтр, рукавиці, окуляри та комбінезон одноразовий.
• Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в Офіційного дистриб’ютора Організатора Продукції.
• Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (чітко видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.
• Підтверджувальні документи не повинні містити комерційних даних (у тому числі, але не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Останній не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така інформація одержана не з волі Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті, через різні обставини, в тому числі технічні.
• Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).
• У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.
• Отримати Винагороду можна лише за надання копій підтверджувальних документів.
• Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.
• Винагорода видається Учаснику Акції протягом 14 робочих днів після надання ним підтверджувальних документів, які відповідають умовам.


ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 2 вересня 2019 року та діє до 31 березня 2020 року. В частині надання підтверджувальних документів — до 15 квітня 2020 року. До участі в Акції допускається Акційна Продукція, придбана у період з 2 вересня 2019 року по 31 березня 2020 року.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Акції. Положення Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором, протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Акції можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті: www.syngenta.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Акції.

2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Акції і/або питань, не врегульованих умовами цієї Акції, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому його рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

3. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збір, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

5. Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.

7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

8. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за власний рахунок.

9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Загальні умови Акції

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей.
Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погоджених із Організатором.