АКЦІЯ «ПРИБУТКОВІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ СЕЗОН 2017–2018»

Акційні пропозиції

Для участі в Акції, Учасник повинен придбати Акційну Продукцію (гібриди кукурудзи торгової марки «Сингента», які мають відношення лише до цієї Акції (розрахунок у посівних одиницях, 80 000 насінин в одній посівній одиниці) та не мають відношення до будь-яких інших Акцій ТОВ «Сингента») в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора.

При цьому, якщо Продукція була придбана у субдистриб‘ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційна Продукція була придбана субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Обсяг придбаної Акційної Продукції, який надає право на отримання Винагороди становить не менше ніж 100 посівних одиниць (із розрахунку — 80 000 (вісімдесят тисяч) насінин в одній посівній одиниці), в загальному /сумарному обсязі.

Учасник Акції – юридична особа (сільгоспвиробник). Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4. Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційну Продукцію. Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ібіс», «Туристичний лідер» та «GiftMall»), які він отримує згідно п.4 цієї Програми. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документу (видаткова накладна на Акційну Продукцію) із зазначенням обсягу придбаної Акційної Продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний обсяг Акційної Продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційна Продукція була придбана у субдистриб‘ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що гібриди кукурудзи були придбані субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Кількість Винагород і Продукції обмежено. Приймання-передача Винагороди Організатором Учаснику здійснюється на підставі відповідного акту. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним об‘ємом Акційної Продукції. У разі відмови від Винагороди вартість Акційної Продукції не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

3. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

5. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

6. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

8. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.