АКЦІЯ «ПОДВІЙНА ВИГОДА»

Акційні пропозиції

♦ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   «Акція»   (далі   —   Акція)  —   маркетинговий   захід під умовною назвою  «ПОДВІЙНА ВИГОДА», який реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акційної Продукції  та вручення Винагород Акції Учасникам Акції.

1.2. Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особи (сільгоспвиробник).

1.3. Акційна Продукція (далі — Продукція) — продукція під  ТМ Енжіо, яка бере участь в Акції, а саме:

Інсектицид під ТМ Енжіо у пластиковій каністрі обсягом 5 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс САС» (Аг-Вів, Франція) або «Сингента Кемікалз Бі.Ві», (Сенеффе, Бельгія).

1.4. Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», яке міститься за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

1.5. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.

1.6. Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Ельдорадо», «Ібіс», «Туристичний лідер», GiftMall,  «Венталаб», «Хімлаборреактив»), які він отримує згідно з п. 4 цієї Програми.

♦ 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Продукцію в зазначеному в п. 3 цієї Програми об'ємі, з 1 січня 2018 року до 1 липня 2018 року.

♦ 

​3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» No 1207 VII від 15.04.2014, а також низки населених пунктів на території Донецької  і  Луганської  областей  (на  підставі  Указу  про  введення  в  дію  рішення  Ради  національної  безпеки  та   оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного 13 квітня 2014 року). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами на територіях  Автономної  Республіки  Крим і м. Севастополь,  а  також  в  окремих  населених  пунктах  Донецької  і Луганської областей. Це  обмеження  не  поширюється  на  громадян  України,  які  проживають  на  таких  територіях, за  умови що вони належним чином і в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме  відправлення  /  доставку  /  видачу  Винагород  у  таких  населених  пунктах  або якщо  такі  Учасники вказали  будь-яке  інше  місце  доставки  на  території  України,  крім  тих,  які  розташовано  на  території АР Крим, Донецької  і  Луганської  областей  і  відправлення  /  доставка/видача  в  які  неможлива  або  ускладнена,  або  якщо Учасники  виявлять  бажання  і  матимуть  змогу  самостійно  отримати  належні  їм  Винагороди  у спосіб  та  в  місці, погодженому з Організатором.

3.2. Усі учасники гарантовано отримують ваучери на суму, еквівалентну 2 500 грн, за кожні 50 л інсектициду Енжіо.

3.3.  Для  отримання  Винагороди  Учасник  надає  менеджеру  з  продажів  Організатора  копію підтверджувального документа із зазначенням об’єму Продукції.

3.4.  Підтверджувальний  документ  повинен  містити  зафіксований  придбаний  об’єм  Продукції, дату  покупки, розбірливу   (видно   назву   підприємства,   код   ЄДРПОУ)   печатку   і   підпис представника   дистриб’ютора  або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

3.5. Кількість Винагород і Продукції обмежено.

3.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

♦ 

4. ВИНАГОРОДА 

4.1.  Беручи  участь  в  Акції  і  виконуючи  її  умови,  Учасник  отримує  Винагороду  у  вигляді ваучера  на  вибір згідно з придбаним об’ємом Продукції.

4.2. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

4.3. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 3.5 Програми.

4.4. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ.

♦ 

5. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

5.1. Акція розпочинається 26 лютого 2018 року і діє до 01 липня 2018 року.

♦ 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.  Участь  в  Акції  підтверджує  те,  що  її  Учасник  розуміє,  безумовно  і  повністю погоджується  із  засадами   Програми. Засади Програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну  її  дії.  Одностороння  зміна  та/або  доповнення  засад  Програми  можливі  у  разі  їх  затвердження  Організатором  та  оприлюднення  на  веб-сайті  www.syngenta.ua.  Такі  зміни і доповнення  набирають  чинності  з  моменту оприлюднення,  якщо  інше  не  буде  спеціально  визначено  безпосередньо  змінами/доповненнями  до  засад Програми.

6.2.  У  разі  виникнення  ситуації,  яка  допускає  неоднозначне  тлумачення  засад  цієї  Програми  та/або  питань,  не   урегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора  Акції остаточне і не підлягає оскарженню.

6.3.  Беручи  участь  у  цій  Акції,  Учасники  дають  Організатору  згоду  на  безстрокове  і  безкоштовне:  (і)  отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних  даних.  Надання  такої  згоди  також  розглядається  в  розумінні  ст.  ст.  296,  307,  308  Цивільного  кодексу  України, Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників здійснюється винятково в межах,  потрібних  для  забезпечення  діяльності  та/або  захисту  їхніх  інтересів.  Беручи  участь  в  Акції,  її  Учасники стверджують,  що  вся  надана  інформація,  яка  становить  персональні  дані,  надана  Учасниками  на  законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

6.5. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

6.6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.

6.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням  такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

6.8.  У  разі  надсилання  претензій  (зокрема  й  судового  позову)  до  ТОВ  «Сингента»  та/або  Учасника  щодо  неправомірності використання персональних даних Учасник зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за свій рахунок.

6.9. Організатор Акції не відповідальний у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.